VERSION 20221214

RTPK, Radions och televisionens pensionärsklubb, org nr 802016-3666 STADGAR

Stadgar för Radions och Televisionens Pensionärsklubb, RTPK, bildad som Sveriges Radios Pensionärsklubb 1969. Stadgarna är senast reviderade och fastställda 2021. Stadgar revideras och fastställs av ordinarie årsmöte. I §8 om klubbens organisation har anmärkningen om antalet regioner uppdaterats i december 2022.

§ 1 Klubbens firma och ändamål

Klubbens firma är Radions och Televisionens Pensionärsklubb, RTPK.

Klubben är riksomfattande och dess ändamål är att

 • sammanföra medlemmarna till gemensamma aktiviteter
 • vara ett forum för kontakt mellan medlemmarna och public service-bolagen
 • fungera som brygga mellan arbetslivet och livet som pensionär

  § 2 Medlemskap i klubben

  Medlem i klubben kan den bli som i minst fem år varit anställd eller arbetat under anställningsliknande förhållanden i Sveriges Television, Sveriges Radio eller Sveriges Utbildningsradio eller i föregångare till dessa bolag eller i moderbolag eller dotterbolag till dessa. Medlem ska normalt ha uppnått ålderspension.

  Styrelsen kan på begäran bevilja andra personer medlemskap.

  § 3 Årsavgift

  Medlem erlägger årligen avgift, som för varje år fastställs av årsmötet. Om medlemskap erhållits under andra halvåret erläggs halv avgift. Avgiften erläggs senast den sista februari eller den sista i månaden efter den då medlemskap erhållits.

  § 4 Hedersmedlem

  Medlem som uppnår 100 års ålder erhåller hedersmedlemskap. Styrelsen kan därutöver till hedersmedlem utse person som uppnått 80 års ålder och som gjort betydande insatser för klubben. Hedersmedlem är befriad från att erlägga årsavgift.

  § 5 Styrelse

  För klubben ska finnas en styrelse med säte i Stockholm. Styrelsen ska bestå av minst nio ledamöter. Styrelsen väljs vid årsmötet. Mandattid för styrelseledamot är två år.

  Årsmötet utser ordförande för det kommande året bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv. Ordföranden samt en ledamot som styrelsen utser inom sig tecknar klubbens firma, var för sig.

  Kallelse till styrelsemöte ska ske minst en vecka i förväg eller enligt överenskommelse. Kallelse ska innehålla uppgift om vilka ärenden som ska behandlas.

Styrelsen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst.

Styrelsen ska föra protokoll över fattade beslut. Protokoll ska ange datum, deltagande ledamöter, kort beskrivning av ärendena samt styrelsens beslut. Protokoll ska justeras av ordföranden eller av den som vid ordförandens förfall lett sammanträdet.

Styrelsen ska

 • leda och utveckla klubbens verksamhet och verkställa beslut
 • ansvara för att fastställda stadgar och riktlinjer efterlevs
 • ta initiativ till och genomföra aktiviteter för medlemmarna
 • företräda klubben
 • verka för att klubben får nya medlemmar
 • i god tid före årsmöte förelägga revisorerna klubbens verksamhetsberättelse och räkenskaper

  för avsett år

 • till årsmötet avge berättelse över föregående år
 • bereda övriga frågor som ska föreläggas årsmötet

  § 6 Revision

  Årsmötet utser två revisorer som ska granska styrelsens förvaltning. Revisionsberättelse ska överlämnas till styrelsen senast tre veckor före årsmötet. Mandattid för revisor är ett år.

  § 7 Räkenskapsår

  Klubbens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.

  § 8 Klubbens organisation

  Klubben är riksomfattande och verksamheten är indelad i regioner. (Anmärkning: Klubben har f n (dec 2022) 12 regioner: Malmö, Göteborg Växjö, Norrköping, Örebro, Stockholm, Falun, Sundsvall, Umeå, Luleå, Karlstad och Gotland.)

  Region Stockholm leds av RTPK:s styrelse. Regionerna utanför Stockholm leds av en ordförande som utses på regionens årsmöte. Detta årsmöte ska normalt hållas senast 15 mars. Mandattid för regional ordförande är ett år. De regionala ordförandena är ansvariga inför styrelsen för att klubbens stadgar följs i regionen och att den delegerade budgeten används enligt gällande regler och beslut. De regionala ordförandena ansvarar för hur arbetet organiseras och bedrivs i respektive region.

  § 9 Arvoden

  Arvode till styrelse och revisorer utges inte.

  § 10 Klubbens årsmöte och extra möten

  Ordinarie årsmöte som ska hållas före april månads utgång, ska protokollföras och i förekommande fall ska röstlängd bifogas. Framställningar till årsmötet från medlemmar ska inkomma till styrelsen senast sex veckor före årsmötet.

  Kallelse med dagordning ska skickas ut minst två veckor i förväg. Förslag till revidering av stadgarna ska dock skickas till medlemmarna minst en månad i förväg.

  Vid beslut äger varje medlem en röst. Röstning med fullmakt är inte tillåten.

  Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra medlemsmöte.
  Extra möte ska också hållas om minst 1/10 av föreningens alla medlemmar skriftligen med angivande av ärende och motivering, kräver detta. Styrelsen ska då utfärda en kallelse till medlemsmöte inom två veckor från den dagen då begäran inkom till föreningen.

§ 11 Valberedning

Årsmötet utser valberedning med tre ledamöter varav en utses till sammankallande. Valberedningen ska beakta lämplig kompetensfördelning i styrelsen samt eftersträva representation från alla programbolag. Mandattid för ledamot i valberedningen är ett år.

§ 12 Dagordning vid årsmöte

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
 5. Godkännande av kallelse och dagordning
 6. Styrelsens och revisorernas berättelser
 7. Ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Förslag från styrelsen
 9. Motioner från medlemmar
 10. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget
 11. Fastställande av årsavgift
 12. Val av styrelse och styrelseordförande
 13. Val av revisorer
 14. Val av valberedning och sammankallande
 15. Mötets avslutande

§ 13 Klubbens upplösning

För upplösning av klubben krävs beslut av årsmöte med stöd av minst 2/3 av de avgivna rösterna. Vid detta möte beslutas om hur kvarstående medel ska hanteras.