Coronarestriktionerna hindrar oss från att ha ett fysiskt årsmöte och Sveriges Radio släpper inte in oss i den studio vi har bokat för årsmötet. Därför blir årsmötet digitalt i ZOOM. Enkla instruktioner om ZOOM liksom övningsmöjligheter skickas till den som anmäler sig för deltagande på årsmötet.

Motioner ska vara hos styrelsen senast 1 april.

I ett annat inlägg, med rubriken Dokument till årsmötet 15 april, kan du läsa verksamhetsberättelsen, den ekonomiska redovisningen liksom medlemsstatistik och revisionsberättelse. Där kan du även se styrelsens förslag till nya stadgar. Du kan också läsa förslag till verksamhetsplan för 2021 och förslag till budget för 2021. Dagordning ser du här nedan.

Du som vill delta på RTPK:s digitala årsmöte anmäler dig på epost till Ingrid Östlund ingrid.ostlund@rtpk.se senast 14 april. Då får du instruktioner om hur du ansluter till ett Zoom-möte med din dator, padda eller smarta telefon och senare en länk för att kunna ansluta till mötet. Det finns också möjligheter att testa i förväg och i god tid innan årsmötet börjar öppnar vi ZOOM så att man kan koppla upp sig i lugn och ro.

Det är tråkigt att inte kunna ses – men på detta sätt öppnar vi för att fler, inte minst utanför Stockholm, kan delta på årsmötet.

Välkomna!
Styrelsen

Dagordning för RTPK:s årsmöte 15 april 2021 kl 11.00 i Zoom

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
5. Godkännande av kallelse och dagordning
6. Styrelsens och revisorernas berättelser
7. Ansvarsfrihet för styrelsen
8. Styrelsens förslag till nya stadgar
9. Ärenden som senast 1 april 2021 har anmälts av klubbens medlemmar
10. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget
11. Fastställande av årsavgift 2022
12. Val av styrelse och styrelseordförande
13. Val av revisorer
14. Val av valberedning och sammankallande
15. Meddelanden från styrelsen:
• När och var årsmötesprotokollet kan läsas
• Kommande medlemsmöte för slutligt beslut om nya stadgar
17. Mötet avslutas