Policy för behandling av personuppgifter enl GDPR

i Radions och Televisionens Pensionärsklubb, RTPK, enligt beslut i styrelsen 200917
 

Vem är personuppgiftsansvarig?

Föreningens styrelse är ansvarig för all behandling av personuppgifter inom vår verksamhet. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR (The General Data Protection Regulation, EU 2016/679).

Varför behandlar föreningen personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter för att kunna hantera ditt medlemskap, göra olika medlemsutskick såsom informationsbrev, årsmöteshandlingar samt administrera avgifter och uppvaktningar. Vi behandlar endast de personuppgifter vi behöver för ändamålet.

Vilka personuppgifter behandlar föreningen?

De personuppgifter vi samlar in kommer direkt från dig och består av: kontaktinformation som namn, adress, telefonnummer och e-post samt personnummer.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Föreningen skyddar dina personuppgifter genom lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Detta innebär att lagringen sker på ett säkert sätt och att åtkomsten till uppgifterna är begränsad till i styrelsen ingående medlemmar.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

När du avslutat ditt medlemskap tas dina personuppgifter bort från datafilen som används för medlemskapshanteringen.

Lämnas personuppgifter till tredje part?

Föreningen lämnar inte ut några personuppgifter om våra nuvarande eller före detta medlemmar till tredje part utan att ha fått ett godkännande att göra detta.

Har du frågor kring föreningens behandling av personuppgifter?

Vänd dig till styrelsen för RTPK, se kontaktinformation på föreningens hemsida, Facebooksida eller i nyhetsbrev och tryckta informationsblad från föreningen.
Mer information om dataskyddsförordningen och personuppgiftsbehandlingar hittar du på Datainspektionens hemsida: www.datainspektionen.se