Information Om RTPK

Varför RTPK?

När pionjärerna från Radiotjänst började gå i pension i slutet på 1960-talet bildades Sveriges Radios Pensionärsklubb 1969. Drivkraften bakom klubben var, liksom idag, viljan och behovet att ha fortsatt kontakt med kollegor som man delat sitt arbetsliv med. När Sveriges Radio i slutet av 1970-talet delades upp i flera bolag, bytte klubben namn till Radions och Televisionens Pensionärsklubb, RTPK.

Vad är RTPK:s uppgift?

RTPK:s viktigaste uppgift är att sammanföra medlemmarna till gemensamma aktiviteter och att ge medlemmarna möjligheter att träffas och umgås.

Klubben har också till uppgift att fungera som en brygga mellan arbetslivet och livet som pensionär. Det är även viktigt för klubben att ge medlemmarna en inblick i dagens verksamhet i public service-bolagen.

Vem kan vara medlem?

Alla som har varit anställda eller arbetat under anställningsliknande förhållanden i public service-bolagen under minst fem år och som uppnått pensionsålder är välkomna till RTPK. Styrelsen kan på begäran bevilja även annan person medlemskap.

Hur finansieras RTPK?

Medlemsavgiften är 200 kr, vilket tillsammans med public service-bolagens bidrag på 200 000 kr ger klubben en budget på för närvarande cirka 400 000 kr. Hur RTPK:s medel fördelas och förbrukas framgår av varje års verksamhetsberättelse.

Årsavgiften ska erläggas senast den sista februari till klubbens plusgiro 40 24 62-6 eller swish till 123 171 94 91. Ange namn och årsavgift. Inga inbetalningskort skickas ut. Medlem som inte erlagt årsavgift har inte rätt att delta i klubbens aktiviteter. Den som får medlemskap under andra halvåret erlägger halv årsavgift.

Medlem som fyller 100 år blir automatiskt hedersmedlem och styrelsen kan också utse person som fyllt 80 år och gjort betydande insatser för klubben till hedersmedlem. Hedersmedlemmar betalar ingen årsavgift.

Hur är RTPK organiserat?

Klubben är riksomfattande. RTPK leds av en styrelse om minst 9 ledamöter med säte i Stockholm. Klubben har f n 12 regioner: Malmö, Göteborg, Karlstad, Gotland, Växjö, Norrköping, Örebro Stockholm, Falun, Sundsvall, Umeå och Luleå.

Region Stockholm leds av RTPK:s styrelse. Regionerna utanför Stockholm leds av en ordförande som utses på regionens årsmöte. De regionala ordförandena är ansvariga inför styrelsen för att klubbens stadgar följs i regionen och att den delegerade budgeten används enligt gällande regler och beslut. De regionala ordförandena ansvarar för hur arbetet organiseras och bedrivs i respektive region. Årsmöten i regionerna ska hållas senast 15 mars.

När hålls klubbens årsmöte?

RTPK:s årsmöte ska hållas före april månads utgång. Om en medlem vill lämna en motion till årsmötet ska den ha inkommit till styrelsen senast sex veckor före årsmötet. Kallelse med dagordning skickas ut minst två veckor i förväg. Om det finns ett förslag till revidering av stadgarna ska det skickas till medlemmarna minst en månad i förväg

Hur kommunicerar man inom RTPK?

Information inom klubben sker huvudsakligen genom det digitala nyhetsbrevet RTPK Nyheter. Eftersom e-post används, inte minst för angelägen information med kort framförhållning, är det viktigt att man anmäler aktuell e-postadress till klubben.

Vid tre-fyra tillfällen per år distribueras RTPK Nyheter i pappersform till de medlemmar som saknar e-post. Dessa utgåvor av RTPK Nyheter innehåller bland annat information om årsmötet.

RTPK ny är medlemmarnas digitala mötesplats på Facebook. Här är alla medlemmar välkomna att bidra till en levande kontakt mellan medlemmar över hela landet.

Föreningens hemsida rtpk.se är öppen för alla, även icke medlemmar. Här finns uppgifter om aktiviteter landet runt, om de olika regionerna, om styrelsen, om hur man kan bli medlem med mera.

Hur annonseras RTPK:s aktiviteter och hur anmäler man sig?

Aktivitetsplaner i Stockholm, inklusive erbjudanden om biljetter, resor och annan information sänds via e-post till medlemmarna. De annonseras normalt också här på RTPK:s hemsida.

Av inbjudan till aktiviteter framgår det hur man anmäler sig, vad det kostar och sista anmälningsdag.

Regionerna utanför Stockholm har egna rutiner för annonsering av aktiviteter. De flesta regioners aktivitetsplaner publiceras också här på hemsidan.

Anmälan till aktivitet är bindande och medlem är skyldig att lämna återbud vid förhinder. I vissa aktiviteter är medföljande välkomna att delta. Alla som anmäler sig får besked om deltagande. Vid fulltecknade aktiviteter upprättas väntelistor.

Hur får man kontakt med styrelsen?

Här på hemsidan under fliken Styrelsen finns information om hur medlem kan nå enskilda förtroendevalda. Det går alltid att lämna meddelanden på e-postadressen medlem@rtpk.se. Dit anmäls t ex ändrad adress och e-postadress.

Via public servicebolagens telefonväxel i Stockholm kan man också få telefonkontakt med föreningens styrelse. Se även under fliken Kontakt här på hemsidan.

Klubbexpeditionen i Stockholm är belägen i Karl Johan-huset på Förrådsbacken i Stockholm. Den är inte kontinuerligt bemannad.

RTPK Stadgar